PROSJEKTLEDELSE

PROSJEKTLEDELSE (privat og næring)


Vellykkede prosjekt er et resultat av god planlegging.

Prosjektlederens hovedoppgaver:

  • Valg av entrepriseform (kontrahere rådgivere)
  • Organisering prosjekteringsfase og utførelsesfase
  • Fremdriftstyring
  • Kontaktledd mellom oppdragsgiver/tiltakshaver og offentlige myndigheter
  • Rådgivning i forprosjekt/hovedprosjekt, utforming tekniske løsninger
  • Styring av kontraheringsprosessen

Rådgivning ved utforming av kontrakter (rett kontrakt til rett prosjekt) Avslutning av byggesak, privatrettslig og offentlig rettslig (overtagelsesforretning og ferdigattest).

BYGGELEDELSE (privat og næring)


Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherre og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov. Typiske oppgaver som byggeleder har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

BYGGHERREOMBUD (privat og næring)


I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en «fortrolig» som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver eller samarbeidsbistand av ikke forhåndsdefinerte områder og temaer. Funksjonen har normalt et mindre arbeidsomfang enn de foran nevnte.

Denne funksjonen er ofte brukt i totalentrepriser, der entreprenøren har alt ansvar for prosjekteringsledelse og bygge- og prosjektledelse. Oppgaven blir å påse at entreprenøren utøver denne delen av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene.

Banker og andre finansinstitusjoner bruker også denne tjenesten for å følge samordningen mellom verdiskaping og utbetaling til entreprenøren.


ANDRE TJENESTER VED OPPFØRING AV NYBYGG


Vi har ikke listet opp alt vi kan bidra med på denne siden - kontakt oss om du ikke finner det du trenger hjelp til


Copyright © Med enerett for Inspekta

Kontaktinfo

934 03 414 / 930 43 538 / 478 09060